قصه ام دیگر زنگار گرفت ...

تکیه گاهم اگر امشب لرزید ، 

 

بایدم دست به دیوار گرفت 

 

با نفس های شبم پیوندی ست :

 

قصه ام دیگر زنگار گرفت .

 

( اثر عاشق و شاعر خفته: سهراب سپهری ) 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید