هیس

درها بسته !

همه ساکت !

 دلم میخواهد در این تنهایی با خودم حرف بزنم

کسی نیاید!

گم نمیشوم ...

نترس.

اینجا آقدر بوده ام که قوم و خویش پیدا کرده ام...

/ 4 نظر / 9 بازدید
mikaeil

بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب چشمی دارم چو لعل شیرین همه اب جسمی دارم چو جان مجنون همه درد جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب