بگذار احساست کمی هوا بخورد

 پرده را بر داریم  :

 

بگذاریم که احساس هوایی بخورد ...

 

اگر نیومد ، اگر رفت ، اگر نیست ، اگر بی معرفت بود 

 

ولش کن .

 

دنیا ارزش ندارد . 

 

به خودت فکر کن 

 

راستی تا کنون چقدر به خودت فکر کردی ؟؟ 

 

خوب بخوان 

 

خودت !

نه آرزوهایت 

 

نه عشقهایت 

 

نه نفرت هایت 

 

نه رویاهایت

 

خودت 

 

چقدر خودت را می شناسی ؟

؟

 

/ 0 نظر / 5 بازدید